Rzeczoznawstwo Majątkowe

Czym jest wycena nieruchomości?

Wycena nieruchomości jest usługą świadczoną przez rzeczoznawców majątkowych, legitymujących się państwowymi uprawnieniami zawodowymi. Aby uzyskać właściwe uprawnienia kandydat na rzeczoznawcę musi ukończyć studia z zakresu szacowania nieruchomości, odbyć praktykę zawodową a następnie zdać egzamin państwowy. W toku szacowania nieruchomości rzeczoznawca majątkowy sporządza operat szacunkowy, stanowiący jego autorską opinię. Operat szacunkowy jest dokumentem urzędowym, sporządzanym wyłącznie w formie pisemnej
Operat zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń, wyniku końcowego. W operacie szacunkowym przedstawia się sposób dokonania wyceny nieruchomości, w tym:
• określenie nieruchomości i zakresu wyceny
• określenie celu wyceny
• podstawę formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości
• ustalenie daty określenia wartości nieruchomości,
• opis stanu nieruchomości
• wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości wynikającego z planu miejscowego lub z innych dokumentów
• wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania
• analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny
• wynik wyceny nieruchomości z przedstawieniem obliczeń wartości nieruchomości
Operat szacunkowy jest dowodem wykorzystywanym w sprawach, dla których został sporządzony. Z tego powodu jego forma i treść powinny być ujednolicone, niezależnie od tego w jakim regionie kraju i przez jakich rzeczoznawców majątkowych wyceny są wykonywane.

Kiedy potrzebujemy wyceny nieruchomości?

Wycena nieruchomości jest dokonywana między innymi w celu:

• Ustalenia ceny kupna- sprzedaży
• Ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży
• Aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
• Do ustalenia amortyzacji
• Ustalenie wielkości zabezpieczenia kredytu
• Ustalenia wielkości opłaty skarbowej (podatek od spadków i darowizn lub od czynności cywilno-prawnych)
• Ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu
• Obliczenia odszkodowania za wywłaszczenie
• Obliczenia odszkodowania za szkody
• Ustalenie wysokości ubezpieczenia
• Rozliczenia poniesionych nakładów
• Obliczenia opłaty adiacenckiej
• Obliczenia opłaty planistycznej
• Obliczenia należności za wyłączenie gruntu rolnego (leśnego) z produkcji
• Zaliczenia mienia pozostawionego za granicą na poczet nabycia nieruchomości

Poniżej przedstawiamy zbiór potrzebnych dokumentów do sporządzenia wyceny w zależności od typu nieruchomości. Wszystkie te dokumenty przed wykonaniem wyceny ustalane są również bezpośrednio ze Zleceniodawcą. Nasze biuro oferuje również pomoc w zdobyciu niezbędnych do wyceny dokumentów.

Dokumenty potrzebne do wyceny nieruchomości lokalowej (lokal mieszkalny, lokal użytkowy):

• aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu, bądź jej numer,
• aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla części wspólnej nieruchomości (księga dla gruntu pod budynkiem),
• decyzja o sposobie użytkowania (dla lokali użytkowych),
• inne posiadane dokumenty (np. zawarte umowy przedwstępne)

Dokumenty potrzebne do wyceny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego :

• aktualny odpis z księgi wieczystej (jeżeli została założona),
• akt notarialny lub inny dokument np. orzeczenie Sądu, mówiący o prawie do lokalu,
• zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące własności lokalu,
• aktualny wypis z ewidencji gruntów dla działki, na której znajduje się lokal,
• inne posiadane dokumenty (np. zawarte umowy przedwstępne, przydział lokalu itp.).

Dokumenty potrzebne do wyceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej:

• aktualny odpis z księgi wieczystej dla gruntu, bądź jej numer,
• akt notarialny lub inny dokument np. orzeczenie Sądu, mówiący o prawie do nieruchomości,
• aktualny wypis z ewidencji gruntów,
• kopia mapy ewidencyjnej oraz mapy zasadniczej,
• decyzja o warunkach zabudowy jeśli została wydana albo wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań,
• inne posiadane dokumenty (np. zawarte umowy przedwstępne, akt nadania itp.).

Dokumenty potrzebne do wyceny nieruchomości zabudowanej (np. domu jednorodzinnego, kamienicy, budynku usługowego, gospodarstwa rolnego itp.):

• aktualny odpis z księgi wieczystej, bądź jej numer,
• aktualny wypis z ewidencji gruntów,
• kopia mapy ewidencyjnej oraz mapy zasadniczej,
• aktualny wypis z ewidencji budynków (jeżeli istnieje),
• dokumentacja techniczna budynku,
• dla budynków w trakcie budowy: pozwolenie na budowę, decyzja o warunkach zabudowy albo wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projekt budowlany, dziennik budowy (do wglądu),
• dla budynków odebranych: decyzja o warunkach zabudowy albo wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o nadaniu numeru,
• inne posiadane dokumenty (np. zawarte umowy przedwstępne, itp.).

Oferujemy kompleksowe usługi rzeczoznawstwa majątkowego na terenie powiatów Kłodzko, Wałbrzych, Świdnica, Dzierżoniów, Ząbkowice Śląskie, Wrocław, Gdańsk oraz Olsztyn

Rzeczoznawstwo Majątkowe

Napisz do nas